SMLUVNÍ A PŘEDSMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“)

1. Vymezení pojmů

Pronajímatel je výlučným vlastníkem dekorací a zboží určeného smluvním vztahem k pronájmu či prodeji. Současně je první stranou ve smluvním vztahu.

Nájemce je druhý účastník smluvního vztahu, který si od Pronajímatele Zboží půjčuje či kupuje.

Zbožím je myšlen jakýkoliv dekorační předmět či zakázkové na míru vyrobené zboží, určené k pronájmu či prodeji.

Smlouva o pronájmu (dále jen „Smlouva“) je právní listina, vymezující smluvní strany a konkretizující zboží a ceny, sjednané mezi smluvními stranami.

Vratná kauce (dále jen („Kauce“) je částka splatná při podpisu smlouvy. Tato částka bude Nájemci navrácena při vrácení zboží.

Nájemné je částka, kterou je povinen zaplatit Nájemce Pronajímateli za možnost užívání svěřeného Zboží.

Objednávka je seznam Zboží, které si Nájemce od Pronajímatele objednává na půjčení nebo koupi.

2. Pronajímatel:

Firma: Petra Appeltová

Sídlo: Sokolov, nám. Budovatelů 1425, 356 01

IČ: 073 82 863

Zapsaná: V Živnostenském rejstříku od 20. 8. 2018

Telefon: +420 728 572 224

Email: appeltova@svatbysokolov.cz

(v dalším textu jen jako „Pronajímatel“)

Kontaktovat Pronajímatele je možné kdykoliv elektronicky nebo telefonicky. Pronajímatel se zavazuje na přijatou elektronickou nebo písemnou korespondenci reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Komunikace mezi Pronajímatelem a Nájemcem probíhá telefonicky nebo elektronicky. Oznámení Pronajímatele pro Nájemce je možné emailovou zprávou nebo SMS zprávou a považuje se tím za doručené.

3. Zboží

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží a zavazuje se přenechat Zboží k dočasnému užívání Nájemci za úplatu sjednanou ve Smlouvě.

Nájemce podpisem Smlouvy stvrzuje, že Zboží převzal v dohodnutém stavu a počtu.

4. Objednávka a Kauce

Objednávka se může v průběhu přípravy zakázky měnit, podle požadavků a upřesňování Nájemce. Konečná cena zakázky a Nájmu bude stanovena ve Smlouvě.

Výše Kauce je stanovena ve Smlouvě. Kauce pro vrácena v plné výši, pokud bude Zboží navráceno ve stavu v jakém bylo pronajato, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a zašpinění.

V případě poškození Zboží bude výše Kauce snížena o náklady potřebné na opravu Zboží nebo vyčištění Zboží nad rámec běžného zašpinění při užívání k určenému účelu.

V případě, že bude částka potřebná k vyčištění nebo opravě Zboží vyšší než Kauce, bude výše vrácené Kauce nulová a Pronajímatel je oprávněn doúčtovat a požadovat doplatek rozdílu mezi cenou opravy/vyčištění a výší Kauce.

Kauce je splatná při sepsání Objednávky, pokud není s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Složením Kauce se Objednávka Zboží považuje za závaznou a Zboží bude pro Nájemce zarezervováno, případně vyrobeno a připraveno na domluvený termín.

Kauce vrací Pronajímatel hromadně každého 20. dne v měsíci následujícím po navrácení Zboží.

5. Nájemné

Nájemné je stanoveno dle platného Ceníku nebo smluvně podle náročnosti výroby zakázkových dekorací. S výší Nájemného je Nájemce seznámen vždy předem a jeho výše je uvedená ve Smlouvě. Nájemné je splatné nejpozději při předání Zboží Nájemci. Nájemné je jednorázové a je stanoveno za dohodnutý termín půjčení Zboží, tedy většinou 3 – 5 kalendářních dnů.

V případě odesílání Zboží Nájemci poštou nebo přepravní společností je Nájemné placeno dobírkou nebo bankovním převodem, podle dohody Pronajímatele s Nájemcem. V případě bankovního převodu je splatnost Nájemného nejpozději tři pracovní dny před odesláním Zboží Nájemci.

V případě odeslání Zboží k pronájmu poštou nebo přepravní společností, probíhá komunikace s Nájemcem elektronicky pomocí emailu, kterým Nájemce obdrží Smlouvu, kterou podepíše a pošle zpět poštou nebo naskenovanou elektronicky emailem.

6. Rezervace Zboží

Zboží a služby lze zarezervovat na telefonním čísle 728 572 224 nebo emailu appeltova@svatbysokolov.cz nebo po předchozí domluvě osobně. Platnost rezervace je podmíněna sepsáním Objednávky a složením Kauce. Splatnost Kauce bude upřesněna Pronajímatelem vzhledem k požadovanému termínu Nájemce. Neuhrazením Kauce do termínu stanoveném Pronajímatelem rezervace zaniká a Zboží bude uvolněno pro další zájemce. Na tuto skutečnost bude Nájemce Pronajímatelem upozorněn.

7. Převzetí zboží

Nájemce si zboží převezme osobně v sídle Pronajímatele, pokud není s Pronajímatelem dohodnuto jinak. Nájemce je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat zda odpovídá požadavkům sjednaným s Pronajímatelem. Zejména stav, počet a kvalitu. Pokud shledá nějaké nedostatky nebo vady ve Zboží je povinen Pronajímatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit. Pronajímatel je povinen uvedené vady nebo nedostatky ve Zboží odstranit v takové době, aby mohl dostát smluvenému termínu. Pokud to není možné je Nájemce oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Nájmu nebo výměnu za jiné Zboží.

V případě, že Nájemce Pronajímatele na vadné plnění neupozorní, vystavuje se možnosti, že nalezené vady mu budou přičteny na vrub při vracení Zboží a krácena Kauce.

8. Povinnosti Nájemce

Zapůjčené Zboží je i v době plnění Smlouvy majetkem Pronajímatele. Nájemce je tedy povinen se ke Zboží chovat tak, aby zamezil jeho poškození či znehodnocení.

Nájemce je povinen používat Zboží pouze k účelu, ke kterému bylo zapůjčeno. Dojde-li k poškození Zboží vlivem jeho používání v rozporu se Smlouvou, bude Nájemci účtována smluvní pokuta ve výši Kauce.

Pokud Nájemce v průběhu Nájmu a používání Zboží zjistí vady, které nebylo možné zjistit při převzetí Zboží je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Pronajímatele. V opačném případě se vystavuje možnosti, že nalezené vady mu budou přičteny na vrub při vracení Zboží a krácena Kauce.

Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu Pronajímatele Zboží dále pronajímat třetí osobě.

Zapůjčené Zboží je zakázáno bez předchozího souhlasu Pronajímatele jakkoliv upravovat.

Nájemce je povinen zapůjčené Zboží vrátit v termínu daném Smlouvou, na stejném místě a stejným způsobem jak ho převzal pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak.

9. Povinnosti Pronajímatele

Pronajímatel je povinen mít objednané Zboží připravené na smluvený termín, a ve stavu, který zaručuje bezproblémové užití Zboží Nájemcem.

Pronajímatel je povinen neprodleně odstranit vady, na které bude Nájemcem upozorněn. V případě, že odstranění vady není možné, domluví se s Nájemcem na jiném plnění, například výměnou za jiné Zboží nebo poskytnutím slevy z Nájemného.

Pronajímatel je povinen při zpětném převzetí Zboží od Nájemce ho prohlédnout a zkontrolovat na případné poškození. Na prohlídku Zboží po navrácení si Pronajímatel vyhrazuje termín maximálně jednoho týdne. Nájemce bude poté informován o výsledku a bude mu sdělen termín vrácení Kauce a její výše. O případných škodách bude vyhotoven Škodní protokol, se kterým bude Nájemce seznámen.

V případě, že jsou s Nájemcem domluvené další služby, jako např. doprava Zboží na místo určení nebo nadekorování prostor, je Pronajímatel povinen být na smluveném místě včas a s kompletním Zbožím. Pronajímatel je oprávněn si za tyto doplňkové služby účtovat poplatek dle Ceníku.

10. Zrušení objednávky a odstoupení od Smlouvy

Objednávku Zboží a služeb je možné zrušit kdykoliv před smluveným termínem dodání Dekorací. V případě, že Pronajímatel do té doby vynaložil náklady na úpravu nebo výrobu Dekorací na přání Nájemce, je oprávněn snížit Kauci o prokazatelné náklady na tyto úpravy nebo výrobu.

Nájemce má zákonnou možnost odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od uzavření bez udání důvodu. Pronajímatel je v tomto případě povinen vrátit Nájemci veškeré dosud zaplacené plnění včetně nejnižších nákladů Nájemce na doručení Zboží zpět Pronajímateli. Nájemce je povinen vrátit veškeré Zboží na adresu sídla Pronajímatele.

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Pronajímatelem a Nájemcem řeší obecné soudy.

Nájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

12. Pokuty a sankce

V případě, že Nájemce nepřevezme Zboží ve smluveném termínu, je Pronajímatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a účtovat storno poplatek ve výši Kauce.

V případě odstoupení Nájemce od smlouvy po zákonném termínu 14 dnů, ale maximálně jeden kalendářní týden před smluveným termínem předání Zboží, je odstoupení bez sankcí. Pokud Nájemce odstoupí od Smlouvy méně jak sedm kalendářních dní před termínem předání Zboží bude mu účtována smluvní pokuta ve výši Kauce a dále mu mohou být naúčtovány náklady na zakázkové úpravy Zboží.

V případě, že Nájemce, bez předchozí prokazatelné domluvy s Pronajímatelem, nevrátí zapůjčené Zboží v dohodnutém termínu je sjednána smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý den prodlení po dobu jednoho týdne. Nájemce bude Pronajímatelem na tuto skutečnost upozorněn a bude mu dán náhradní termín na vrácení. Pokud Nájemce nevrátí Zboží ani v náhradním termínu, bude navíc účtována smluvní pokuta ve výši Kauce a Pronajímatel může od té doby účtovat zákonný úrok z prodlení. Pokud nebude zboží vráceno do 30 dnů od náhradního termínu poskytnutého Pronajímatelem, stává se zapůjčené Zboží majetkem Nájemce a Pronajímatel bude po Nájemci požadovat úhradu tohoto Zboží.

Pronajímatel je oprávněn jakoukoliv dlužnou částku po splatnosti po Nájemci vymáhat zákonnými prostředky. Dlužná částka se tak navýší o náklady spojené s vymáháním.

13. Odlišnosti podmínek pro prodej Zboží

Prodej zboží se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

Na zboží, které je upraveno specificky podle přání zákazníka a nelze ho posléze ani s úpravami prodat jinému zákazníkovi, se nevztahuje zákonná 14denní lhůta pro navrácení zboží.

14. Ostatní

Ostatní záležitosti neuvedené zde nebo nespecifikované ve Smlouvě, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto Smluvní a předsmluvní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2019.

K zobrazení .pdf formátu je potřeba Adobe Reader, ke stažení zde